Uprava društva

Društvo za upravljanje ima Upravu koju čine Nadzorni odbor i dva izvršna direktora.

Mag. Rupert Strobl – predsednik Nadzornog odbora

Rođen je 30.08.1954. u Gracu, Austrija. Magistar je Socijalnih i ekonomskih studija na Univerzitetu u Gracu. Svoju radnu karijeru je započeo kao ekonomista u Komori za zapošljavanje u Gracu, a nakon toga radi u društvu za osiguranje Wiener Staedtische AG.

Od 1986. godine je zaposlen u društvu za posredovanje u osiguranju WVP – Versicherungs – Vermittlungs  GmbH Graz, a od 1989. godine do danas obavlja funkciju generalnog direktora grupacije WVP – Versicherungs – Vermittlungs  GmbH Graz.

Mag.Strobl ima više od 25 godina iskustva u investiranju u hartije od vrednosti. On je odgovoran za investicionu politiku privatnog investicionog fonda WVP Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG od 1996. do 2017. godine. Uspeh ovog fonda je rezultat konzervativne strategije ulaganja - kupovine "Blue Chips" akcija velikih i pouzdanih kompanija po atraktivnoj ceni, te fond tokom ekonomske recesije pravi dobar dobitak i isplaćuje dividendu investitorima.

Od 20.09.2014. godine Mag.Strobl je predsednik odbora direktora u Društvu za upravljanje investicionim fondovima ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје. Počev od 2019. godine je predsednik Upravnog odbora u Društvu za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave: 2/5-104-3174/6-21 od 14.10.2021. godine.

 

Petar Andreevski – član Nadzornog odbora

Rođen je 29.07.1985 godine. Diplomirao je na Fakultetu Elektrotehnike i informacionih tehnologija na Univerzitetu "Sv. Kiril i Metodij '' na smeru informatike i kompjuterskog injženjerstva. Poseduje licencu za brokera osiguranja izdatu od strane Agencije za superviziju u osiguranju Republike Makedonije. Pohađao je brojne specijalizovane obuke i seminare iz oblasti menadžmenta, osiguranja, prodaje, veština komunikacije i retorike u Austriji, SAD, Hrvatskoj i Makedoniji.

Od 2004. godine radio je kao konsultant za WVP – Versicherungs – Vermittlungs  GmbH Graz. Godine 2008. postaje suosnivač brokerske kuće Eurohaus AD Skopje, člana Makedonske berze za vrednosne papire. U ovoj kompaniji obavlja funkciju menadžera za razvoj, strateški menadžment i akviziciju velikih klijenata.

U 2010. godini bio je zaposlen kao broker osiguranja u kompaniji za posredovanje u osiguranju WVP AD Skopje, gde je bio jedan je od najuspešnijih brokera. Učestvovao je u brojnim obukama saradnika WVP AD Skopje i održavao predavanja iż oblasti investicionih fondova, osiguranja, prodaje i veštine komunikacije.

U 2012. godini proglašen je za najboljeg menadžera prodaje u grupaciji WVP GmBH Graz.

Od 2014. godine je glavni izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје. Počev od 2019. godine je član Upravnog odbora u Društvu za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave: 2/5-104-3172/6-21 od 14.10.2021. godine.

 

Aleksandar Stanojević – član Nadzornog odbora

Rođen je 09.08.1974. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu i stekao zvanje diplomirani menadžer. Poseduje licencu ovlašćenog zastupnika u osiguranju od 2007. godine izdatu od strane Narodne banke Srbije. Od 2015. godine je zaposlen kao zastupnik u osiguranju u akcionarskom društvu za zastupanje u osiguranju WVP AD Novi Sad, gde je značajno doprineo unapređenju rada i uspešnosti kompanije u celini.

U toku svoje karijere pohađao je brojne specijalizovane obuke i seminare iz oblasti rukovođenja, delatnosti osiguranja, veština komunikacije i retorike u organizaciji WVP grupe.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave: 2/5-104-3602/4-19 od 23.01.2020. godine.

 

Suzana Bulat – Direktor Društva

Rođena je 01.10.1967. godine u Šibeniku. Diplomirala je 1994. na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Od 1998. do danas zaposlena je u grupaciji WVP – Versicherungs – Vermittlungs GmbH Graz, gde je angažovana na brojnim rukovodećim poslovima u sektoru osiguranja, računovodstva i revizije, kao i učesnik u projektima u sektoru za nekretnine.

Član je Odbora direktora WVP GmBH Graz grupacije. Od 2017. do 2019. godine je vršila funkciju člana Nadzornog odbora WVP FUND MANAGEMENT AD Beograd.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora društva za upravljanje br: 2/5-104-3601/6-19 od 23.01.2020. godine.

 

Goran Dimitrijević – Direktor Društva

Rođen je 10.05.1974. godine. Diplomirao je 1999. godine na Univerzitetu u Prištini. G-din Dimitrijević je iskusan rukovodilac sa istorijom uspešnih poslovnih rezultata u oblasti osiguranja. Od 2002. do 2006. godine je bio zaposlen u WVP doo-zastupanje i posredovanje u osiguranju Novi Sad, a od 2006. do 2008. u Wiener Stadtische ado Beograd, kao zastupnik u osiguranju. Istovremeno rukovodi timovima prodaje i učestvuje u organizaciji brojih obuka i seminara za zastupnike. U periodu od 2008. do 2016. kao preduzetnik se bavi zastupanjem u osiguranju i ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju sa renomiranim svetskim komanijama (Wiener Staedtische osiguranje, Grawe osiguranje, Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje). U 2017. godini je bio zaposlen u WVP ad zastupanje u osiguranju Novi Sad.

Broj Rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora društva za upravljanje br: 2/5-104-3173/6-21 od 14.10.2021. godine.