Eksterni revizor

Podaci o eksternom revizoru Društva i fondova:

Poslovno ime i sedište: Nexia Star d.o.o Beograd, Južni bulevar 86/12
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije: 401-00-2362/2014-16 od 21.07.2014. godine
Datum zaključenja ugovora: 12.10.2017. godine

Poslovno ime i sedište: PKF d.o.o Beograd, Palmira Toljatija 5/III
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije: 401-00-1592/2014-16 od 09.07.2014. godine
Datum zaključenja ugovora: 31.08.2018. godine