Pristup fondu WVP BALANCED

Članovi fonda mogu biti:

• fizička i pravna lica, bilo domaća ili strana,

• društvo za upravljanje u skladu sa Zakonom,

• otvoreni investicioni fondovi i dobrovoljni penzijski fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica).

 

Član fonda ne može biti:

• banka koja obavlja kastodi poslove za Fond,

• preduzeće za reviziju i revizor koji obavljaju poslove revizije finansijskih izveštaja za Fond,

• drugi fond kojim upravlja WVP FUND MANAGEMENT DZU a.d. Beograd.

 

Da bi investitor postao član fonda potrebna je:

1. Popunjena i potpisana Pristupnica i Izjava klijenta, uz identifikacionu dokumentaciju (u sedištu Društva ili kod posrednika);

2. Investitor kupuje investicione jedinice isključivo u novcu, uplatom na račun fonda sa pozivom na broj pristupnice, prema instrukcijama navedenim u Pristupnici;

3. Izjava i Pristupnica se podnose prilikom prve uplate u Fond, dok se svaka sledeća kupovina investicionih jedinica vrši uplatom iznosa putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga koji se poziva na broj pristupnice:

4. Uz prvu Potvrdu o kupovini investicionih jedinica, član fonda dobija "korisničko ime" i "lozinku" sa uputstvima za aktiviranje svog "Ličnog profila investitora", koji predstavlja savremen način da član fonda u svakom trenutku putem interneta može pratiti i pregledati sve svoje transakcije u fondu. Ovom web aplikacijom želimo dalje jačati našu misiju - biti transparentni investitorima i ponuditi im inovativne usluge za postizanje svojih finansijskih ciljeva.

 

Za uplate rezidenata DINARSKI RAČUN fonda WVP BALANCED je: 325-9500600018837-90

Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama na sledeĆe DEVIZNE RAČUNE fonda WVP BALANCED:

RS35325960160000283464 (EUR)

RS35325960260000049980 (USD)