KONTAKT

Poslovno ime:
Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa
javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD
Skraćeni naziv:
WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD
Sedište:
Čarli Čaplina 24, 11000 Beograd, Republika Srbija
Telefon:
+381 11 3291 312
Faks:
+381 11 3291 312
E-mail:
Internet stranica:
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za rad:
5/0-33-455/12-17 od 07.07.2017. godine
Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD 61798 od 18.07.2017. godine
Matični broj:
21305537
PIB:
110142552
Radno vreme:
Radnim danima od 09:00 do 17:00 časova