Pristup fondu WVP PREMIUM

Članovi fonda mogu biti domaća ili strana fizička ili pravna lica na čije su ime registrovane investicione jedinice.

Da bi investitor postao član fonda potrebna je:

1. Popunjena i potpisana Pristupnica i Izjava klijenta, uz ostalu identifikacionu dokumentaciju i obrasce (u sedištu Društva ili kod distributera);

2. Investitor kupuje investicione jedinice isključivo u novcu, uplatom na račun fonda sa pozivom na broj pristupnice, prema instrukcijama navedenim u Pristupnici;

3. Izjava i Pristupnica se podnose prilikom prve uplate u Fond, dok se svaka sledeća kupovina investicionih jedinica vrši uplatom iznosa putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga koji se poziva na broj pristupnice;

4. Uz prvu Potvrdu o kupovini investicionih jedinica, član fonda dobija "korisničko ime" i "lozinku" sa uputstvima za aktiviranje svog "Ličnog profila investitora", koji predstavlja savremen način da član fonda u svakom trenutku putem interneta može pratiti i pregledati sve svoje transakcije u fondu. Ovom web aplikacijom želimo dalje jačati našu misiju - biti transparentni investitorima i ponuditi im inovativne usluge za postizanje svojih finansijskih ciljeva.

 

DINARSKI RAČUN fonda WVP PREMIUM je: 325-9500600018835-96

DEVIZNI RAČUN fonda WVP PREMIUM:

RS35325960160000283173 (EUR)