Spisak fondova

Društvo upravlja sledećim UCITS fondovima:

 

Portfolio menadžer fondova kojima Društvo upravlja

Danilo Vuksanović - Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Licencu brokera stekao je 2000. godine, licencu investicionog savetnika 2018. godine, a poseduje licencu portfolio menadžera broj 2/7-203-3551/3-19 od 29.11.2019. godine. Od 2000. do 2003. godine bio je zaposlen u brokerskoj kući Financial Foster group a.d. Od 2003. do 2004. godine radio je kao stručni saradnik u odeljenju za hartije od vrednosti Srpske regionalne banke a.d. Beograd. Na radno mesto direktora odeljenja za brokersko-dilerske poslove u sektoru investicionog bankarstva Komercijalne banke prelazi 2004. godine. Funkciju direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST a.d. Beograd obavljao je od njegovog osnivanja 2008. godine do 2017. godine. Poslove portfolio menadžera u Društvu WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD obavlja počev od novembra 2020. godine.