Spisak fondova

Društvo upravlja sledećim UCITS fondovima:

Portfolio menadžer fondova kojima Društvo upravlja

Danilo Vuksanović - Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Licencu brokera stekao je 2000. godine, licencu investicionog savetnika 2018. godine, a poseduje licencu portfolio menadžera broj 2/7-203-3551/3-19 od 29.11.2019. godine. Od 2000. do 2003. godine bio je zaposlen u brokerskoj kući Financial Foster group a.d. Od 2003. do 2004. godine radio je kao stručni saradnik u odeljenju za hartije od vrednosti Srpske regionalne banke a.d. Beograd. Na radno mesto direktora odeljenja za brokersko-dilerske poslove u sektoru investicionog bankarstva Komercijalne banke prelazi 2004. godine. Funkciju direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST a.d. Beograd obavljao je od njegovog osnivanja 2008. godine do 2017. godine.