WVP BALANCED otvoreni investicioni fond je balansirani fond koji ulaže najmanje 85% imovine u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti. Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.

 

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za organizovanje fonda:
Rešenje broj: 5/0-34-3247/6-17
Datum rešenja: 29.09.2017. godine

 

Investicioni cilj WVP BALANCED fonda je da se profesionalnim upravljanjem i održavanjem kvalitetne strukture imovine Fonda, postigne stabilan rast vrednosti imovine i investicione jedinice, u dužem vremenskom periodu, putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

WVP BALANCED namenjen je domaćim i stranim, pravnim i fizičkim licima zainteresovanim za plasman slobodnih novčanih sredstava, na dugoročnoj osnovi u diversifikovani portfolio različitih vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti (državne i korporativne obveznice), kao i instrumenata tržišta novca.

 

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda WVP BALANCED će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

• do 65% u vlasničke hartije od vrednosti, uključujući akcije investicionih fondova (Exchange Traded Funds - ETF), kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država;
• do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje;
• do 20% u akcije zatvorenih investicionih fondova kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država;
• do 15% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, državama članicama EU i drugim državama;
• do 35% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju ili garantuju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike;
• do 65% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU i druge države, međunarodne finansijske institucije, kao i dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU i drugim državama, kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država.

 

Portfolio menadžer fonda

Milan Kovač – Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2002. godine na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistrirao je na programu „International Master in Quantitative Finance”, South European Center for Contemporary Finance (SECCF) & Ekonomski fakultet, Beograd. Poseduje dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-27-6343/2-07 od 15.08.2007.godine. Ima položen prvi nivo sertifikata Chartered Financial Analyst (CFA).

Od 2002. godine do sredine 2007. godine Milan Kovač je bio zaposlen kao viši stručni saradnik i konsultant na Ekonomskom institutu, Beograd. Od sredine 2007. godine učestvovao je u osnivanju i započinjanju poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd i implementaciji svih poslovnih procesa. Od novembra 2007. godine upravljao je otvorenim investicionim fondom rasta vrednosti imovine Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE). Od početka 2009. godine pa do juna 2010. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora Društva Ilirika DZU a.d. Beograd. Od jula 2010. godine do decembra 2014. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora i člana Investicionog odbora „Dunav“ a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.