WVP DYNAMIC otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti.

 

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za organizovanje fonda:
Rešenje broj: 5/0-34-3244/6-17
Datum rešenja: 29.09.2017.godine

 

Investicioni cilj WVP DYNAMIC fonda je ostvarenje visoke stope prinosa, odnosno visok rast vrednosti imovine fonda putem kapitalnih dobitaka i prihoda od dividendi i kamata, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

WVP DYNAMIC, kao fond rasta imovine, ulaže najveći deo svoje imovine u akcije i namenjen je fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika.

Načela investiranja WVP DYNAMIC fonda su načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika.

 

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda WVP DYNAMIC će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

1. do 100% imovine u vlasničke hartije od vrednosti:

   (1) koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) u Republici i/ili državi članici Evropske unije (u daljem tekstu: država članica);

   (2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi koja nije država članica (u daljem tekstu: treća država) ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;

2. do 20% imovine u investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji se osnivaju sa jedinim ciljem da se zajednička sredstva, koja su prikupljena javnom ponudom, ulažu u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu, na osnovu pravila disperzije rizika, kao i principu otkupa investicionih jedinica, pod sledećim uslovima:

   (1) takvi investicioni fondovi dobili su dozvolu za rad od Komisije, odnosno nadležnog organa države članice ili nadležnog organa treće države sa kojima je osigurana saradnja sa Komisijom, a koji podležu jednakom nadzoru kakav je propisan ovim zakonom,

   (2) stepen zaštite članova drugih investicionih fondova je jednak stepenu zaštite koja je propisana za članove UCITS fonda, posebno u delu koji se odnosi na odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca bez pokrića,

   (3) o poslovanju tih investicionih fondova izveštava se u polugodišnjim i godišnjim izveštajima, kako bi se omogućila procena imovine i obaveza, dobiti i poslovanja tokom izveštajnog perioda, i

   (4) prospektom, odnosno pravilima UCITS fonda ili drugog investicionog fonda čije se investicione jedinice ili akcije nameravaju sticati, predviđeno je da najviše 10% njegove imovine može biti uloženo u investicione jedinice drugog UCITS fonda ili drugih investicionih fondova;

3. do 20% imovine u u investicione fondove koji nisu UCITS fondovi iz tačke 2. ovog stava;

4. do 25% u novčane depozite kod  kod kreditnih institucija koji su raspoloživi na prvi zahtev i koji dospevaju za najviše 12 meseci, pod uslovom da kreditna institucija ima registrovano sedište u Republici ili državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrovano sedište u trećoj državi, pod uslovom da podleže nadzoru za koji Komisija smatra da je jednak onome propisanom Zakonom;

5. do 25% u dužničke hartije od vrednosti:

   (1) koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici;

   (2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost.

 

Fond rasta vrednosti imovine ulaže najmanje 75% imovine u:

- vlasničke hartije od vrednosti,

- investicione jedinice i akcije UCITS fondova kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti.

 

Portfolio menadžer fonda

Danilo Vuksanović - Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Licencu brokera stekao je 2000. godine, licencu investicionog savetnika 2018. godine, a poseduje licencu portfolio menadžera broj 2/7-203-3551/3-19 od 29.11.2019. godine. Od 2000. do 2003. godine bio je zaposlen u brokerskoj kući Financial Foster group a.d. Od 2003. do 2004. godine radio je kao stručni saradnik u odeljenju za hartije od vrednosti Srpske regionalne banke a.d. Beograd. Na radno mesto direktora odeljenja za brokersko-dilerske poslove u sektoru investicionog bankarstva Komercijalne banke prelazi 2004. godine. Funkciju direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST a.d. Beograd obavljao je od njegovog osnivanja 2008. godine do 2017. godine.