WVP CASH otvoreni investicioni fond je fond očuvanja vrednosti imovine, koji najmanje 75% svoje imovine ulaže kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite.

 

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za organizovanje fonda:

Rešenje broj: 5/0-34-3246/6-17
Datum rešenja: 29.09.2017. godine

 

Investicioni cilj WVP CASH fonda je ostvarenje stabilnog rasta vrednosti imovine, uz nizak nivo rizika i visok nivo likvidnosti investiranih sredstava.

WVP CASH fond je namenjen prvenstveno investitorima koji ne žele da svoja sredstva izlažu visokom riziku i fluktuaciji cena, a da pri tom u relativno kratkom periodu ostvare atraktivan prinos.

 

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda WVP CASH će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

• do 100% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i bankama sa sedištem u državama članicama EU i drugim državama;
• do 100% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, druga pravna lica uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije, kao i međunarodne finansijske institucije, države članice EU i druge države;
• do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, druga pravna lica uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije, kao i međunarodne finansijske institucije, države članice EU i druge države;
• do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU i drugim državama, kojima se trguje na regulisanim tržištima u tim zemljama;
• do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje.

 

Portfolio menadžer fonda

Milan Kovač – Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2002. godine na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistrirao je na programu „International Master in Quantitative Finance”, South European Center for Contemporary Finance (SECCF) & Ekonomski fakultet, Beograd. Poseduje dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-27-6343/2-07 od 15.08.2007.godine. Ima položen prvi nivo sertifikata Chartered Financial Analyst (CFA).

Od 2002. godine do sredine 2007. godine Milan Kovač je bio zaposlen kao viši stručni saradnik i konsultant na Ekonomskom institutu, Beograd. Od sredine 2007. godine učestvovao je u osnivanju i započinjanju poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd i implementaciji svih poslovnih procesa. Od novembra 2007. godine upravljao je otvorenim investicionim fondom rasta vrednosti imovine Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE). Od početka 2009. godine pa do juna 2010. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora Društva Ilirika DZU a.d. Beograd. Od jula 2010. godine do decembra 2014. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora i člana Investicionog odbora „Dunav“ a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.