WVP CASH otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je fond očuvanja vrednosti imovine, koji najmanje 75% svoje imovine ulaže kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite.

 

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za organizovanje fonda:

Rešenje broj: 5/0-34-3246/6-17
Datum rešenja: 29.09.2017. godine

 

Investicioni cilj WVP CASH fonda je ostvarenje stabilnog rasta vrednosti imovine, uz nizak nivo rizika i visok nivo likvidnosti investiranih sredstava.

WVP CASH fond je namenjen prvenstveno investitorima koji ne žele da svoja sredstva izlažu visokom riziku i fluktuaciji cena, a da pri tom u relativno kratkom periodu ostvare atraktivan prinos.

 

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom WVP CASH će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

1. do 100% u depozite kod kreditnih institucija koji su raspoloživi na prvi zahtev i koji dospevaju za najviše 12 meseci, pod uslovom da kreditna institucija ima registrovano sedište u Republici ili državi članici EU (u daljem tekstu: država članica) ili, ako kreditna institucija ima registrovano sedište u trećoj državi, pod uslovom da podleže nadzoru za koji Кomisija smatra da je jednak onome propisanom zakonom;

 2. do 100% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima, a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga, na način da:

    (1) izdala ih je ili za njih garantuje Republika, Narodna banka Srbije, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave Republike, država članica ili jedinica lokalne i regionalne samouprave ili centralna banka druge države članice, Evropska centralna banka, Evropska unija ili Evropska investiciona banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno telo kojem pripadaju jedna ili više država članica, u skladu sa propisima,

    (2) izdalo ih je društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanim tržištima, ili

    (3) izdao ih je ili za njih garantuje subjekt koji podleže prudencijalnom nadzoru ili subjekt koji podleže pravilima nadzora koja su barem jednako stroga kao ona propisana Zakonom;

 

3. do 25% u dužničke hartije od vrednosti:

   (1) koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici;

   (2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;

 

4. do 20% imovine u investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji se osnivaju sa jedinim ciljem da se zajednička sredstva, koja su prikupljena javnom ponudom, ulažu u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu, na osnovu pravila disperzije rizika, kao i principu otkupa investicionih jedinica, pod sledećim uslovima:

    (1) takvi investicioni fondovi dobili su dozvolu za rad od Komisije, odnosno nadležnog organa države članice ili nadležnog organa treće države sa kojima je osigurana saradnja sa Komisijom, a koji podležu jednakom nadzoru kakav je propisan ovim zakonom,

   (2) stepen zaštite članova drugih investicionih fondova je jednak stepenu zaštite koja je propisana za članove UCITS fonda, posebno u delu koji se odnosi na odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca bez pokrića,

    (3) o poslovanju tih investicionih fondova izveštava se u polugodišnjim i godišnjim izveštajima, kako bi se omogućila procena imovine i obaveza, dobiti i poslovanja tokom izveštajnog perioda, i

    (4) prospektom, odnosno pravilima UCITS fonda ili drugog investicionog fonda čije se investicione jedinice ili akcije nameravaju sticati, predviđeno je da najviše 10% njegove imovine može biti uloženo u investicione jedinice drugog UCITS fonda ili drugih investicionih fondova.

 

Portfolio menadžer fonda

Danilo Vuksanović - Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Licencu brokera stekao je 2000. godine, licencu investicionog savetnika 2018. godine, a poseduje licencu portfolio menadžera broj 2/7-203-3551/3-19 od 29.11.2019. godine. Od 2000. do 2003. godine bio je zaposlen u brokerskoj kući Financial Foster group a.d. Od 2003. do 2004. godine radio je kao stručni saradnik u odeljenju za hartije od vrednosti Srpske regionalne banke a.d. Beograd. Na radno mesto direktora odeljenja za brokersko-dilerske poslove u sektoru investicionog bankarstva Komercijalne banke prelazi 2004. godine. Funkciju direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST a.d. Beograd obavljao je od njegovog osnivanja 2008. godine do 2017. godine.