Depozitar

Depozitar fonda OIFJP WVP PREMIUM je OTP banka Srbija ad Novi Sad.

Poslovno ime:
OTP banka Srbija ad Novi Sad
Sedište:
Trg slobode 5, 21000 Novi Sad
Telefon:
+381 21 4802 963
Email:
depozitar@otpbanka.rs
Broj i datum rešenja o izdavanju
dozvole za rad:
5/0-11-4385/4-06 od 19.01.2007. godine
Маtični broj:
08603537