FONDOVI

Društvo za upravljanje investicionim fondovima je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i podzakonskim aktima.

Otvoreni investicioni fond je institucija kolektivnog investiranja, koja nema status pravnog lica i koja funkcioniše na principu prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja investicionih jedinica i otkupa investicionih jedinica na zahtev člana fonda. Prikupljena novčana sredstva se ulažu u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Sredstva fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje fondom.

Imovina fonda je u vlasništvu članova fonda. Članovi fonda imaju pravo na srazmeran deo prinosa od ulaganja, kao i da u bilo kom trenutku podnesu zahtev za otkup investicionih jedinica.

Investicioni cilj fonda je postizanje adekvatnog prinosa, odnosno rasta vrednosti investicione jedinice, putem profesionalnog upravljanja imovinom fonda.

Prospekt fonda predstavlja javnu ponudu i poziv za kupovinu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda. U prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond.

 

Investitori mogu postati članovi otvorenih investicionih fondova kojima upravlja WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD svakog radnog dana od 09-17 časova u sedištu Društva u Beogradu, Čarli Čaplina 24, ili kod ovlašćenih posrednika.