FONDOVI

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom je privredno društvo koje organizuje i upravlja UCITS fondovima, u skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i podzakonskim aktima.

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS fond) ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu, u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu, koji posluje u skladu sa načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog fonda.

Prikupljena novčana sredstva se ulažu u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Sredstva fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje fondom.

Imovina fonda je u vlasništvu članova fonda. Članovi fonda imaju pravo na srazmeran deo prinosa od ulaganja, kao i da u bilo kom trenutku podnesu zahtev za otkup investicionih jedinica.

Investicioni cilj fonda je postizanje adekvatnog prinosa, odnosno rasta vrednosti investicione jedinice, putem profesionalnog upravljanja imovinom fonda.

Prospekt fonda predstavlja javnu ponudu i poziv za kupovinu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda. U prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond.

 

Investitori mogu postati članovi otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom kojima upravlja WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD svakog radnog dana od 09-17 časova u sedištu Društva u Beogradu, Čarli Čaplina 24, ili kod ovlašćenih distributera.