Akcionari Društva

 

Osnovni akcijski kapital Društva iznosi 37.250.000 RSD.

Akcionari Društva koji poseduju kvalifikovano učešće (10% i više učešća u kapitalu):

WVP - Versicherungs - Vermittlungs - Gesellschaft m.b.H Graz, privredno društvo za posredovanje u osiguranju, sa sedištem u Hans Resel Gasse 19, Grac, Austrija i matičnim brojem FN 48957 x, ima udeo od 12,5% osnivačkog kapitala društva. Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-33-455/12-17 od 07.07.2017. godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, sa sedištem u ul. Vasil Glavinov br. 14-1 / 8, Skoplje, Makedonija i matičnim brojem 6983120, ima udeo od 30% osnivačkog kapitala Društva. Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-33-455/12-17 od 07.07.2017. godine.

Petar Andreevski iz Skoplja, Makedonija, ima udeo od 15% osnivačkog kapitala Društva. Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-33-455/12-17 od 07.07.2017. godine.

WVP akcionarsko društvo za zastupanje u osiguranju Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Železnička 36/9, i matičnim brojem 21072265, ima udeo od 19,5% osnivačkog kapitala društva. Saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje sadržana je u Rešenju Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 2/5-103-507/6-23 od 07.04.2023. godine.

 

Spisak svih akcionara Društva je dostupan na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti: http://www.crhov.rs/?Opcija=1