WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti.

 

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za organizovanje fonda:
Rešenje broj: 5/0-34-3245/6-17
Datum rešenja: 29.09.2017. godine

 

Investicioni cilj WVP PREMIUM fonda je ostvarenje visoke stope prinosa, kreiranjem portfolija hartija od vrednosti na najrazvijenijim i najbolje regulisanim tržištima širom sveta, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

Fokus investicione politike fonda će biti velike i srednje kompanije - „Large i Mid Caps”, koji su lideri u svojim vlastistim industrijama i imaju kontinuitet i rastuću istoriju isplate dividendi. U procesu ulaganja posvetiće se posebna pažnja minimiziranju rizika koji mogu da se pojave u ovoj vrsti investiranja.

WVP PREMIUM ulaže najveći deo svoje imovine u akcije i namenjen je investitorima koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika.

 

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda WVP PREMIUM će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

• do 100% u vlasničke hartije od vrednosti, uključujući akcije investicionih fondova (Exchange Traded Funds - ETF), kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platormi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država;
• do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje;
• do 20% u akcije zatvorenih investicionih fondova kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platormi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država;
• do 25% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji, državama članicama EU i drugim državama;
• do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, kao i dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji
• do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU i druge države, međunarodne finansijske institucije, kao i dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU i drugim državama, kojima se trguje na regulisanim tržištima, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u Republici Srbiji, državama članicama EU, odnosno regulisanim tržištima drugih država.

 

Portfolio menadžer fonda

Milan Kovač – Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2002. godine na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistrirao je na programu „International Master in Quantitative Finance”, South European Center for Contemporary Finance (SECCF) & Ekonomski fakultet, Beograd. Poseduje dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-27-6343/2-07 od 15.08.2007.godine. Ima položen prvi nivo sertifikata Chartered Financial Analyst (CFA).

Od 2002. godine do sredine 2007. godine Milan Kovač je bio zaposlen kao viši stručni saradnik i konsultant na Ekonomskom institutu, Beograd. Od sredine 2007. godine učestvovao je u osnivanju i započinjanju poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd i implementaciji svih poslovnih procesa. Od novembra 2007. godine upravljao je otvorenim investicionim fondom rasta vrednosti imovine Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE). Od početka 2009. godine pa do juna 2010. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora Društva Ilirika DZU a.d. Beograd. Od jula 2010. godine do decembra 2014. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora i člana Investicionog odbora „Dunav“ a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.