WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je fond rasta vrednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrednosti.

 

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za organizovanje fonda:
Rešenje broj: 5/0-34-3245/6-17
Datum rešenja: 29.09.2017. godine

 

Investicioni cilj WVP PREMIUM fonda je ostvarenje visoke stope prinosa, kreiranjem portfolija hartija od vrednosti na najrazvijenijim i najbolje regulisanim tržištima širom sveta, uz održanje likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

Fokus investicione politike fonda će biti velike i srednje kompanije - „Large i Mid Caps”, koji su lideri u svojim vlastistim industrijama i imaju kontinuitet i rastuću istoriju isplate dividendi. U procesu ulaganja posvetiće se posebna pažnja minimiziranju rizika koji mogu da se pojave u ovoj vrsti investiranja.

WVP PREMIUM ulaže najveći deo svoje imovine u akcije i namenjen je investitorima koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika.

 

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda WVP PREMIUM će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

1. do 100% imovine u vlasničke hartije od vrednosti:

   (1) koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) u Republici i/ili državi članici Evropske unije (u daljem tekstu: država članica);

   (2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi koja nije država članica (u daljem tekstu: treća država) ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;

2. do 20% imovine u investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji se osnivaju sa jedinim ciljem da se zajednička sredstva, koja su prikupljena javnom ponudom, ulažu u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu, na osnovu pravila disperzije rizika, kao i principu otkupa investicionih jedinica, pod sledećim uslovima:

   (1) takvi investicioni fondovi dobili su dozvolu za rad od Komisije, odnosno nadležnog organa države članice ili nadležnog organa treće države sa kojima je osigurana saradnja sa Komisijom, a koji podležu jednakom nadzoru kakav je propisan ovim zakonom,

   (2) stepen zaštite članova drugih investicionih fondova je jednak stepenu zaštite koja je propisana za članove UCITS fonda, posebno u delu koji se odnosi na odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca bez pokrića,

   (3) o poslovanju tih investicionih fondova izveštava se u polugodišnjim i godišnjim izveštajima, kako bi se omogućila procena imovine i obaveza, dobiti i poslovanja tokom izveštajnog perioda, i

   (4) prospektom, odnosno pravilima UCITS fonda ili drugog investicionog fonda čije se investicione jedinice ili akcije nameravaju sticati, predviđeno je da najviše 10% njegove imovine može biti uloženo u investicione jedinice drugog UCITS fonda ili drugih investicionih fondova;

3. do 20% imovine u u investicione fondove koji nisu UCITS fondovi iz tačke 2. ovog stava;

4. do 25% u novčane depozite kod  kod kreditnih institucija koji su raspoloživi na prvi zahtev i koji dospevaju za najviše 12 meseci, pod uslovom da kreditna institucija ima registrovano sedište u Republici ili državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrovano sedište u trećoj državi, pod uslovom da podleže nadzoru za koji Komisija smatra da je jednak onome propisanom Zakonom;

5. do 25% u dužničke hartije od vrednosti:

   (1) koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici;

   (2) koji su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost.

 

Fond rasta vrednosti imovine ulaže najmanje 75% imovine u:

- vlasničke hartije od vrednosti,

- investicione jedinice i akcije UCITS fondova kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti.

 


Portfolio menadžer fonda

Milan Kovač – Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2002. godine na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistrirao je na programu „International Master in Quantitative Finance”, South European Center for Contemporary Finance (SECCF) & Ekonomski fakultet, Beograd. Poseduje dozvolu za obavljanje poslova portfolio menadžera Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-27-6343/2-07 od 15.08.2007.godine. Ima položen prvi nivo sertifikata Chartered Financial Analyst (CFA).

Od 2002. godine do sredine 2007. godine Milan Kovač je bio zaposlen kao viši stručni saradnik i konsultant na Ekonomskom institutu, Beograd. Od sredine 2007. godine učestvovao je u osnivanju i započinjanju poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd i implementaciji svih poslovnih procesa. Od novembra 2007. godine upravljao je otvorenim investicionim fondom rasta vrednosti imovine Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE). Od početka 2009. godine pa do juna 2010. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora Društva Ilirika DZU a.d. Beograd. Od jula 2010. godine do decembra 2014. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora i člana Investicionog odbora „Dunav“ a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Poslove portfolio menadžera fondova kojima upravlja WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD obavlja od osnivanja Društva 2017. godine.