Zaštita podataka o ličnosti

 

INFORMACIJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI FIZIČKIH LICA

 

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo ili Rukovalac podataka) podatke o ličnosti fizičkih lica prikupljene u svrhe uspostavljanja poslovne saradnje (u daljem tekstu: podaci), obrađuje zakonito, pošteno i transparentno i ovom informacijom želi da na što jednostavniji način fizička lica čije podatke prikuplja i obrađuje upozna sa svrhom obrade i vrstom podataka o ličnosti koje prikuplja direktno od tih lica (npr. kada član fonda/zakonski zastupnik daje svoje podatke) ili od drugog lica (npr. kada zakonski zastupnik dostavlja podatke stvarnih vlasnika), kao i načinom zaštite prava lica na koja se podaci odnose i drugim informacijama vezanim za obradu podataka. Po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) podatak o ličnosti predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, tako da taj podatak, između ostalog, može biti ime, prezime, adresa, identifikacioni broj ili broj fiksnog i/ili mobilnog telefona. Termin „pravno lice“ u ovoj informaciji odnosi se na privredna društva i na druge subjekte koji se u skladu sa propisima registruju kod nadležnog organa (npr. zadužbine i fondacije, sportska društva, sindikalne organizacije, stambene zajednice, stečajne mase i slično).

 

IDENTITET I KONTAKT PODACI RUKOVAOCA PODATAKA 

WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD 

Čarli Čaplina 24 

11000 Beograd 

info@wvpfondovi.rs 

KONTAKT PODACI LICA ZADUŽENOG ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U vezi sa ostvarivanjem prava propisanih Zakonom i u slučaju bilo kojih pitanja koja se odnose na obradu ličnih podataka Klijenta, obratite nam se slanjem e-maila na adresu: info@wvpfondovi.rs

 

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU, VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE SE OBRAĐUJU

Svrha i pravni osnov za obradu podataka o ličnosti zavise od vrste poslovnog odnosa koji zasnivate sa Društvom i oni se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni (npr. za zaključenje i izvršenje ugovora o članstvu u fondu – pristupnice) i ispunjenje zakonom propisanih obaveza Društva (npr. sprečavanje pranja novca). U poslovanju sa pravnim licima najčešće se obrađuju podaci njihovih zakonskih zastupnika, punomoćnika ili drugih ovlašćenih lica, kao i njihovih stvarnih vlasnika. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti navedenih lica propisan je zakonom (npr. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma), ali se oni vrše i u svrhu izvršenja ugovora ili zaštite legitimnog interesa Društva ili trećeg lica ili na osnovu pristanka, kao što je detaljnije prikazano u nastavku ove informacije.

 

Obrada podataka o ličnosti neophodna je za zaključenje i izvršenje ugovora, pružanja usluga ili kako bi Društvo pre zaključenja ugovora preduzelo određene radnje na zahtev lica od koga je prikupilo podatke. Odbijanje da se pruže određeni podaci potrebni za ovu svrhu onemogućavaju zaključenje ugovora i pružanje tražene usluge.

 

Za obradu podataka koja je nužna radi poštovanja zakonom propisanih obaveza Društva nije potreban pristanak lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju. Ova obrada se vrši npr. u svrhu primene propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, oporezivanja, propisa o sprečavanju zloupotreba na tržištu ili ispunjavanja zahteva nadležnih organa (npr. Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca).

 

U određenim slučajevima Društvo obradu podataka o ličnosti zasniva na zaštiti legitimnih interesa, bilo svojih ili trećih lica, s tim da ti legitimni interesi moraju biti jači od interesa, prava i sloboda lica na koje se podaci odnose i da im ne štete. Društvo obradu podataka zasniva na legitimnom interesu npr. u sledećim situacijama: kada je svrha obrade obezbeđivanje bezbednosti IT sistema i poslovanja Društva, uključujući i bezbednost usluga koje se nude klijentima; kada se obrada vrši s ciljem praćenja i očuvanja fizičke sigurnosti u poslovnim prostorijama Društva (npr. kod video nadzora tih prostorija i evidencije posetilaca); kada se obrada vrši radi sprečavanja ili istrage prevara i drugih krivičnih dela i zloupotreba na štetu Društva, njegovih klijenata i/ili trećih lica; kada je obrada potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarivanja prava i interesa Društva ili drugih lica. Obrada podataka se može i u drugim slučajevima zasnivati na ostvarivanju svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane, ukoliko se dokaže da nad tim interesima ne pretežu interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a to u Društvu procenjuje Lice za zaštitu podataka sprovođenjem tzv. testa balansa. U ovim slučajevima fizičko lice na koje se podaci odnose ima pravo da u bilo kom trenutku podnese zahtev za ostvarivanje svojih prava.

 

S obzirom da je zakonom propisana obaveza Društva da vrši obradu podataka o ličnosti fizičkih lica, stvarnih vlasnika, zakonskih zastupnika i drugih fizičkih lica koja zastupaju ili su na drugi način povezana sa članom fonda, za tu obradu nije potreban pristanak lica na koje se podaci odnose.

 

Vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju 

(A) Osnovni identifikacioni podaci

U cilju uspostavljanja poslovnog odnosa, Društvu su potrebni osnovni identifikacioni podaci, pre svega radi sprovođenja zakonom propisanih obaveza Društva (npr. shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca). U navedene svrhe Društvo prikuplja i obrađuje podatke kao što su: ime i prezime, datum i mesto rođenja, JMBG, adresa prebivališta ili boravišta, podaci o vrsti, broju i periodu važenja identifikacione isprave, državljanstvu i sl. Kopija identifikacionog dokumenta fizičkog lica na koje se podaci odnose čuva se u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca, ali i za svrhe zaštite legitimnih interesa Društva u sprečavanju prevara. Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posledicu odbijanje zahteva za uspostavljanje poslovnog odnosa pravnog lica sa Društvom. 

(B) Ostale vrste podataka

Društvo u nekim slučajevima može obrađivati i kontakt podatke potrebne za međusobnu komunikaciju ili sprečavanje mogućih zloupotreba i to su: adresa za prijem pošte, broj fiksnog ili mobilnog telefona, i-mejl adresa (npr. ukoliko se ne koristi službena adresa, i-mejl, telefon i sl.). Ti podaci mogu biti korišćeni u svrhu izvršenja nekog ugovora ili obaveštavanja. 

(C) Način prikupljanja podataka o ličnosti 

Podaci o ličnosti se prikupljaju direktno od lica na koje se odnose (npr. podaci od klijenta/zakonskog zastupnika klijenta koji zaključuje ugovor sa Društvom) ili od drugog lica (npr. od zakonskog zastupnika prikupljaju se podaci o stvarnim vlasnicima ili o drugim ovlašćenim licima). Ukoliko se podaci ne prikupljaju direktno od lica na koje se odnose, ova informacija se dostavlja pravnom licu od koga su podaci pribavljeni, koje je prosleđuje fizičkim licima čiji su podaci prikupljeni (svojim stvarnim vlasnicima, zastupnicima i sl.).

  

KATEGORIJE PRIMALACA KOJIMA MOGU BITI DOSTAVLJENI PODACI O LIČNOSTI 

U nekim slučajevima, a u cilju ostvarivanja svrhe obrade, Društvo može podatke o ličnosti dostaviti sledećim kategorijama primalaca: trećim stranama koje obrađuju podatke o ličnosti u okviru pružanja i upravljanja procedurama i IT sistemima; usluga obezbeđenja i upravljanja video nadzorom; aktivnosti revizije i konsaltinga; upravljanja komunikacijom sa klijentima, kao i arhiviranja podataka i dokumentacije u papirnoj ili elektronskoj formi; nadležnim organima i organizacijama (kao što su Komisija za hartije od vrednosti, pravosudni i upravni organi). 

Lica kojima se dostavljaju podaci o ličnosti nastupaju kao: 1) samostalni rukovaoci podataka, tj. subjekti koji sami određuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti; 2) obrađivači podataka, tj. subjekti koji obrađuju podatke o ličnosti u ime Društva kao rukovaoca ili 3) zajednički rukovaoci podataka, koji zajedno sa Društvom određuju svrhu i način obrade. Navedena lica dužna su da pri obradi podataka o ličnosti primenjuju mere sigurnosti i zaštite na nivou koji obezbeđuje Društvo. 

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGU DRŽAVU ILI MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU 

Društvo podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji, a izuzetno može vršiti prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili u međunarodnu organizaciju, i to bez prethodnog odobrenja ako je utvrđeno da ta druga država, odnosno međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama: (a) koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili (b) za koje je Evropska komisija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite ili (c) sa kojima je zaključen međunarodni sporazum o prenosu podataka o ličnosti. Prenos podataka o ličnosti u državu ili međunarodnu organizaciju koja ne ispunjava navedene uslove izvršiće se samo uz izričitu saglasnost fizičkog lica na koje se podaci odnose ako su ispunjeni drugi uslovi propisani članom 69. Zakona. 

 METOD OBRADE I PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI 

Podaci o ličnosti se obrađuju ručno i elektronski, na način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost. Podaci koji se obrađuju u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma čuvaju se 10 godina računajući od okončanja poslovne saradnje sa Društvom ili od prestanka povezanosti sa članom fonda (npr. kod promene zakonskog zastupnika, ovlašćenih lica, stvarnih vlasnika). Ostali podaci čuvaju se do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni, osim ako su Društvu neophodni za ostvarivanje svojih propisanih obaveza ili legitimnih interesa. 

LICA NA KOJE SE ODNOSE PODACI 

Komunikacija i mere koje Društvo preduzme u vezi sa ostvarivanjem prava su besplatni. Lice čije podatke je Društvo prikupilo i obrađuje, ima pravo na sledeće: 

·      Pravo na pristup - Pravo na pristup podrazumeva da fizičko lice na koga se podaci odnose od Društva može dobiti informaciju o tome da li se podaci o ličnosti obrađuju, a ako je to slučaj, odobrenje da pristupi podacima o ličnosti i dobije informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl. Društvo će fizičkom licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Ako je zahtev dostavljen elektronskim  putem i ako nije drugačije zatraženo, Društvo će tražene informacije dostaviti u elektronskoj formi. 

·       Pravo na ispravku podataka - Društvo će na zahtev fizičkog lica na koje se podaci odnose ispraviti podatke o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke. 

·         Pravo na brisanje podataka - Društvo će na zahtev fizičkog lica na koje se podaci odnose izvršiti brisanje podatka o ličnosti, ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni ili obrađivani). Društvo ne može brisati podatke o ličnosti ako je njihova obrada zakonom propisana ili je obavezna iz razloga zaštite javnog interesa (npr. postupanja po nalogu državnog organa) ili je neophodna za pokretanje, podnošenje ili odbranu nekog pravnog zahteva (npr. podnošenja tužbe, vođenja sudskog ili upravnog postupka i slično). 

·         Pravo na ograničavanje obrade - Društvo će na zahtev fizičkog lica na koje se podaci odnose ograničiti obradu podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona (npr. ako je osporena tačnost podataka o ličnosti ili zakonitost obrade i sl.). 

·         Pravo na prenosivost podataka - Društvo će licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (npr. na računaru) i omogućiti mu da ih prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva ako su ispunjeni svi sledeći uslovi: (a) obrada je zasnovana na pristanku ili je neophodna za izvršenje ugovora, (b) obrada se vrši automatizovano i (c) prenos ne utiče štetno na ostvarivanje prava i sloboda drugih lica. Ovo pravo obuhvata i mogućnost da se zahteva da Društvo podatke o ličnosti neposredno prenese drugom rukovaocu ako je to tehnički izvodljivo. 

·         Pravo na prigovor - Fizičko lice na koje se podaci odnose u bilo kom trenutku može Društvu podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva, nakon čega će Društvo obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad interesom ili slobodama tog fizičkog lica ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva (npr. podnošenje tužbe, protivtužbe i slično). 

·         Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pravo na upravnu i sudsku zaštitu - Ukoliko fizičko lice na koje se podaci odnose smatra da se obrada podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ukoliko fizičko lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odlukom Poverenika, protiv nje može tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Poverenika. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.  

OBRADA POSEBNIH VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI 

Za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti (obradu biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije fizičkog lica) potreban je izričit pristanak fizičkog lica na koje se podaci odnose, osim za slučajeve predviđene Zakonom, u kojima je dozvoljena obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti bez izričitog pristanka (npr. pribavljanje kopije lične karte sa otiskom prsta).